logo12.JPG (16959 bytes)

 

Chalet

 

 

tidrulee.gif (1100 bytes)

. רעיב התקיב תנכוש , למרכה תורעי בלב

רזחושו ץפושש ,ןשי ץע הנבמ תוסירה לע המקוה "רעיב התקיב"
. יסאלק יאפוריא יפוא תלעבו המח תירפכ התקיבל
. ימונורטסגה םלועה ישודיחמ ותארשה תא באוש חבטמה
תונחלושה ,העיבצה ,םייגלבה תונולחה ,תושרבנה ,בוחר יסנפ
ורציש םינמוא לש םתדובע ירפ םלוכ ,םידחוימה םיתורישהו
. םוקמה לש המחה הריוואל ומרתו ,ץעבו לזרבב
החורא ןיבו באפב יוליב ןיב בוליש הניה םוקמה תסיפת
. תדחוימ העיסנ הווש - הרקוי תדעסמב

tidrulee.gif (1100 bytes)

 

 

התקיבה acnvbul1.gif (1471 bytes)
בוציעה acnvbul1.gif (1471 bytes)
טירפתה acnvbul1.gif (1471 bytes)
רבה acnvbul1.gif (1471 bytes)
גנירטייקה acnvbul1.gif (1471 bytes)


www.bikta.co.il


cont.JPG (7254 bytes)


Webmaster